Menu
Obec Mengusovce
ObecMengusovce

Dane a poplatky

 

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023

Priznamie k dani z nehnuteľnosti,  k dani za psa.... 

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023

Poucenie.pdf (404 kB)

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa

tlačivo:  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa.. platnédo 31.08.2023

               Poučenie na vyplnenie priznania  platné  do 31.08.2023

                                  e-tlačivo  - tu ku stiahnutiu

do 31. 1. 2024 je potrebné  podať všetky zmeny v priznaní k dani z nehnuteľnosti  a k dani za psa.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daňová povinnnosť zaniká  31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník už podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

 

Daň za ubytovanie 

    Sadzba dane    

Obec určuje od 1.1.2023  sadzbu dane za ubytovanie 0,80 eura za osobu a prenocovanie.

Tlačivá:

    Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie

  1. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť (písomne, osobne, e-mailom) najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia .príloha č. 2 VZN č 3-2023 - o miestnych daniach.rtf (131.66 kB) Ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť (písomne, osobne, e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
  2.  Platiteľ dane je povinný obci oznámiť (písomne, osobne, e-mailom), že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa § 41a) ods.2 zákona o miestnych daniach za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.
  3.  Platiteľ dane oznamuje obci  (písomne , osobne, e-mailom)  počet prenocovaní, najviac však 60  prenocovaní fyzickej osoby u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku,  najmenej dvakrát ročne do 30. 5.  a do  30. 11. Oznámenie môže platiteľ dane urobiť na predpísanom tlačive  príloha č. 3 tohto nariadenia. Príloha č. 3 k VZN č. 3-2023.docx (13.57 kB)

Spôsob a lehota platenie dane  

  1. Platiteľ dane  odvádza vybratú daň od daňovníkov obci najmenej dvakrát ročne. Výšku vybratej dane písomne oznámi  správcovi dane. Oznámenie môže platiteľ dane urobiť na predpísanom tlačive  príloha č. 3 tohto nariadenia.
  2. Platiteľ odvádza vybratú daň najmenej dvakrát ročne do  30. 5.  a do  30. 11 kalendárneho roka
    1.  na účet obce  24823562/0200 vedený v pobočke banky VÚB Poprad   

( IBAN: SK 94 0200 0000 0000 24823562SWIFT(BIC): SUBASKBX),

     konštantný symbol 0308, variabilný symbol xxx 133006 (xxx-súpisné číslo         nehnuteľnosti v obci v ktorej prevádzkuje ubytovacie služby)

  1.  v hotovosti pri platbách do 300,-eur do pokladne obce .

 

 

 

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:115
TÝŽDEŇ:898
CELKOM:606340

Partneri

Logo

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 7 °C
slabý dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 3.34m/s
tlak1020hPa
vlhkosť44%
zrážky1.88mm

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Slovensko.sk