U z n e s e n i e   č. 3/2007
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Obce Mengusovce konaného dňa 19. 04.  2007Obecné zastupiteľstvo:


A/   B e r i e   n a   v e d o m i e :
  1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
  2. Informáciu starostu o postupe prípravných prác k asanácii obecných hospodárskych budov.

B/  Schvaľuje:
  1. V zmysle programového vyhlásenia vlády SR a štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport podieľať sa z prostriedkov obce na spolufinancovaní realizácie viacúčelového ihriska vo výške 1/3 čo predstavuje čiastku do 500 tis. sk.
  2. Návrh mapy firmy SIGNET Poprad na informačnú tabuľu s úpravami podľa pripomienok členov obecného zastupiteľstva.
  3. Výrobu informačných tabúľ  firme  MENGUS - drevovýroba Mengusovce, v cene s montážou:
-   veľká    8.840  Sk + DPH  v počte 3 ks
-   malá     1.830  Sk + DPH  v počte 3 ks                   
      
D/   Vyhovuje :
  1. Protestu prokurátora č. Pd/4/07 z  02.04.2007 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Mengusovce č. 4/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doporučuje formou dodatku k uvedenému VZN nahradiť ustanovenia v napadnutých častiach v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

E/  Volí :
       
D/ Odporúča:


Overovatelia zápisnice: Dušan Šalling
                                    Peter Basarík

                                                                                                        Milan  V e c h t e r
                                                                                                             starosta obce