U z n e s e n i e    č. 8/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
 konaného dňa 13.12.2007


Obecné zastupiteľstvo:

A/   B e r i e   n a   v e d o m i e:
 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
 2. Informáciu starostu o zahájení výstavby SÚD Mengusovce.
 3. Vzdanie sa funkcie člena komisie kultúry mládeže a športu p. Svetlany Gontkovičovej.
 4. Informáciu starostu o výsledku metodického vysvetlenia na Krajskom stavebnom úrade odbore územného plánovania v Prešove pri postupe schvaľovacieho procesu zámeru výstavby MVE.

B/ Schvaľuje:
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mengusovce č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Rozpočet obce na rok 2008 ako vyrovnaný v príjmovej a výdajovej časti vo výške 5 280 tis. Sk.
 3. Príspevok rodičov v hmotnej núdzi na stravu pre svoje deti navštevujúce MŠ vo výške :
  • 3,- Sk na desiatu /deň,
  • 2,- Sk na obed/ deň s platnosťou od 1.1.2008.
 4. Rozšírenie okruhu osôb, ktorým Obec Mengusovce zabezpečuje stravovanie, o starostu obce.
 5. Na základe návrhu predsedu komisie kultúry,mládeže a športu doplniť za chýbajúceho člena komisie p. Mgr. Slávku Slivkovú.
C/ Prerokovalo:
          Rozpočet obce :
a) na rok 2009 ako vyrovnaný v príjmovej a výdajovej časti vo výške 4 930 tis. Sk.
b) na rok 2010 ako vyrovnaný v príjmovej a výdajovej časti vo výške 4 995 tis. Sk

Overovatelia zápisnice:     Ing. Pavol Rataj
                                       
Dušan Šalling

Milan V e c h t e r
starosta obce