U z n e s e n i e   č. 4/2007
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Obce Mengusovce konaného dňa 31. 05.  2007Obecné zastupiteľstvo:

A/ Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
 2. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu zmeny rozpočtu za I. štvrtrok 2007.
 3. Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrtrok 2007
 4. Návrh na riešenie vybudovania chodníka a oplotenia po zbúraní hospodárskej budovy za urbárskym domom vypracovaný poslancom Ing. P. Ratajom.

B/ Schvaľuje:

 1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Úpravu záverečného účtu Obce Mengusovce, kde upravuje výsledok hospodárenia obce za rok 2006 vo výške Sk 358 864,94 --
 3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2007 v príjmovej časti vo výške Sk 5 190 tis. a vo výdavkovej časti vo výške Sk 5 190 tis.
 4. Na základe predložených ponúk za dodávateľa stavby " Asanácia hospodárskych budov " spoločnosť Peter Krišanda - Nákladná doprava, Tatranská Kotlina. V objednávke uviesť cenu podľa cenovej ponuky, termín realizácie do 15. júla 2007.
 5. Finančný príspevok pre ŠJK JAGAL Mengusovce vo výške Sk 8 000,--. Príspevok bude použitý na výdavky ŠJK na účasť na jazdeckých pretekoch doma i v zahraničí.
 6. Finačné príspevky pre:
 1. Predložené znenie novej nájomnej zmluvy na budovu Materskej školy Mengusovce s prenajímateľom Evanjelickou cirkvou a.v. Mengusovce.


Overovatelia zápisnice: Vratislav Gallo
                                    
Ondrej Šandor


                                                                                          Milan V e c h t e r
                                                                                          starosta obce