U z n e s e n i e    č. 7/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
 konaného dňa 29.11.2007


Obecné zastupiteľstvo:

A/   B e r i e   n a   v e d o m i e :
 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
 2. Správu o čerpaní rozpočtu obce za III. štvrťrok 2007.
 3. Na základe zákona č. 334/2007 a v zmysle uznesenia č. 6/2007 úpravu rozpočtu starostom obce v časti bežné výdavky vo výške Sk 7 tis.
 4. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2008, 2009, 2010.
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2008, 2009, 2010.
 6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 7. Predložený cenový návrh Ing. Antona Kálovca, Poprad, na statické posúdenie mostov na miestnych komunikáciách v cene cca Sk 27000,--.
 8. Predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad na zabezpečenie opravy strechy a oplotenia materskej školy.
 9. Ústnu informáciu starostu obce Štôla o prípadnom ukončení prevádzky školskej jedálne v Materskej škole vo Štôle od júla 2008: školská jedáleň pri MŠ vo Štôle dodáva stravu aj pre Materskú školu v Mengusovciach.
 10. Informáciu starostu o dodávateľovi prác na zimnej údržbe miestnych komunikácií, ktorým je p. Ivan Klein, Mengusovce 115, výška hodinovej sadzby za traktorovú prácu je Sk 500,--/hod.
 11. Informácia starostu obce o podpísaní preberacieho protokolu stavby "Lávka pre peších cez diaľnicu D1" budúcim užívateľom, ktorým je Obec Mengusovce.

B/  Schvaľuje:
 1. Koncoročné odmeny starostu obce, zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne:
 2. Vydanie súhlasného záväzného stanoviska k investičnej činnosti realizácie "Malej vodnej elektrárne" v časti dobývacieho priestoru štrkopieskov Batizovce v k. ú. Mengusovce, parcela č. 2478/1, pre Ing. Katarínu Šoltísovú, bytom Gajary.
 3. Žiadosť Ing. Ľubomíra Šoltisa, Čremošné 43, 039 01 Turčianske Teplice, na vysporiadanie súkromných pozemkov a obecných pozemkov podľa predloženého geometrického plánu nasledovne:


Overovatelia zápisnice:    Peter Basarík
                                       Ondrej Šandor

                                                                                                            Milan  V e c h t e r
                                                                                                                starosta obce