U z n e s e n i e    č. 5/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce
 konaného dňa 26.07.2007Obecné zastupiteľstvo:

A/   B e r i e   n a   v e d o m i e :
  1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
  2. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2007.
  3. Správu kontrolórky obce o plnení plánu kontrol za  I. polrok 2007 a plán kontrol na II. polrok 2007.
  4. Informáciu starostu o:

B/  Schvaľuje:
  1. Zvýšenie výdavkov na realizáciu úpravy priestranstva pri urbarskom dome. Zvýšenie predstavuje približne 100 tis. SK.
  2. Úhradu výdavkov, spojených zo zaradením obce Mengusovce do Centrálneho európskeho obchodného registra spoločnosti Intercable Verlag AG Švajčiarsko na 3 roky, vo výške cca 31 tis. SK ročne.
                                                                                                                                                                                                                                          Overovatelia zápisnice:    Vratislav Gallo
                                       Ondrej Šandor

                                                                                                            Milan  V e c h t e r
                                                                                                                starosta obce