U z n e s e n i e    č. 1/2007

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce konaného dňa 1.2.2007


Obecné zastupiteľstvo:


A/   B e r i e   n a   v e d o m i e :

  1. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania

  2. Správu kontrolórky obce o dodržiavaní podmienok verejného obstarávania v obci Mengusovce za rok 2006.


B/
 Schvaľuje:

  1. Organizačný poriadok obecného úradu v Mengusovciach ako organizačnú právnu normu OcÚ s účinnosťou od 02. 02. 2007 .

  2. V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:


  1. Na základe protestu prokurátora z prijatého VZN č. 3/2006 o cintorínskom a pohrebnom poriadku zrušiť v § 15 odst. 2.
  1. Na základe návrhov predsedov komisií doplnenie členov komisií následovne:

a) do finančnej  komisie :  Ján  Láska č. 66

b) do komisie kultúry mládeže a športu :  p. Svetlana Gontkovičová

c) do komisie výstavby , územného plánovania a verejného poriadku:  Ing. Mária Rattajová

  1. Na základe predložených ponúk za správcu obecného cintorína pohrebnú službu CHARON  Poprad.

 
C/ V o l í :

  1. Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov  p. Ing.  Pavla Zbella.

 
D/ O d p o r ú č a :

  1. Starostovi obce preveriť možnosť prepracovania web stránky Obce Mengusovce,  tak aby bola  umožnená jej aktualizácia  priamo z OcÚ.


Overovatelia zápisnice:  Dušan Šalling
                                    Vratislav Gallo                                                                                                                                              Milan V e c h t e r
                                                                                                                                                starosta obce