U z n e s e n i e č. 2/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Mengusovce konaného dňa 01.3.2007

 
Obecné zastupite
ľstvo:


A/   B e r i e   n a   v e d o m i e :

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania

 2. Stanovisko kontrolórky obce k hospodáreniu obce za rok 2006.

 3. Správu o účtovnej závierke obce za rok 2006.

 4. Správu o overení účtovnej závierky audítorom.

 5. Správu o stave majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2006.

 6. Správu kontrolórky obce z kontroly za II. polrok 2006.

 7. Informáciu starostu o uzavretí darovacej zmluvy s ministerstvom národnej obrany na dodávku poľnej kuchyne a izotermickej nádrže na vodu.

 8. Informáciu starostu obce o uzavretí nájomnej zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou na prenájom obecných pozemkov pod diaľnicou vo výške cca Sk 336 tis.

 9. Informáciu starostu obce  o odpustení miestnych daní a poplatkov na rok 2007 p. Marte Gallovej, č. d. 95 z dôvodu požiaru rodinného domu.

 
B/  Schvaľuje:

 1. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záverečný účet Obce Mengusovce bez výhrad a prevedenie prebytku hospodárenia v plnej výške na účet rezervného fondu.

 2. Komisiu na vyradenie nepotrebného majetku v zložení: Ondrej Šándor, Vratislav Gallo a Peter Basarík.

 3. Realizáciu prípravy búracích povolení na hospodárske budovy vo vlastníctve obce na parcele č. 233  a ich následnú asanáciu.

 4. Zrušenie poplatku za stočné za rok 2006 na odkanalizovanie splaškových vôd obecnou kanalizáciou, a to od fyzických osôb a právnických osôb.

 5. Finančný príspevok pre I. FC Mengusovce vo výške Sk 100 000,--. Prostriedky budú použité na zabezpečenie chodu futbalového klubu, úhradu cestovného, vyplácanie rozhodcov a nákup športových pomôcok.


C/   U k l a d á :

 1. Členom komisie na vyradenie nepotrebného majetku obce do 31. 3. 2007 komisionálne upresniť návrh zoznamu na vyradenie nepotrebného majetku a tento vyradiť.

 2. Stavebnej komisii navrhnúť umiestnenie orientačného značenia v obci.

 

Overovatelia zápisnice: Ondrej Šándor
                                    Vratislav Gallo                                                                                                                                                 Milan  V e c h t e r
                                                                                                                                                    starosta obce