Navigácia

Obsah

Prilásenie občana na trvalý a prechodný pobyt

Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt osobne v ohlasovni

Ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci Mengusovce osobne je potrebné aby ste vypísali prihlasovací lístok v ohlasovni pobytu na obecnom úrade.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

identifikácia vlastníka parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového priestoru a číslo listu vlastníctva.

Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Podrobnejšie informácie

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom . Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Pri prihlasovaní vyplníte prihlasovací lístok, v ktorom uvediete náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Ak vypisuje zamestnanec ohlasovne prihlasovací lístok za vás, overte si správnosť a úplnosť údajov. Po prihlásení na novú adresu pobytu vás ohlasovňa automaticky odhlási zo starej adresy.

Ďalej vyplnite formulár Štatistického úradu o štatistickom hlásení o sťahovaní, tento nevypĺňate ak sa prihlasujete na trvalý pobyt v tej iste obci, alebo prihlasujete novonarodeného dieťaťa, ktoré sa narodilo na Slovensku.

 

Prihlásenie elektronicky prostredníctvom služby Podanie elektronického prihlásenia

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby Centrálnej ohlasovne budete potrebovať

( www.slovensko.sk ) :

 

Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni, by ste si mali splniť oznamovacie povinnosti aj voči iným úradom verejnej správy

1. Vystavenie nového občianskeho preukazu
2. Nahlásenie zmeny zamestnávateľovi
3. Nahlásenie zmeny v zdravotnej poisťovni
4. Nahlásenie zmeny v Sociálnej poisťovni
5. Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka,
     poisťovňa

6. Poskytovatelia služieb

 

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 11.1.2019