Navigácia

Obsah

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovanie ovzdušia

Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov