Navigácia

Obsah

Obec Mengusovce

Stavebný úrad

059 36 Mengusovce 123

Kontakt:

Vybavuje: Ing. Miriam Zavacká 

Telefón: 0948 125 988

e-mail: miriamzavacka@gmail.com

konzultačné dni - každý štvrtok od 7.30 hod. - do 11.30 hod. na OcÚ Batizovce

Tlačivá:

1.  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona - Fyzické osoby.rtf (80.72 kB)

    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stavby na podnikanie (3).rtf (83.69 kB)

    Výška správnych poplatkov - pri podaní žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf (131.3 kB)

       

 2. Nnávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (1).rtf (65.88 kB)

     Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (1).pdf (194.41 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §16

Ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57

Oznam pre obyvateľov obce - žumpa (199.59 kB)

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - §58 stavebného zákona a §16

Žiadosť o vadanie súhlasu pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

 

Správne poplatky podľa sdzoníka správnych poplatkov  (Zák. č, 145/1995 o správnyxh poplatkoch ) sa  platia pri podani žiadostii v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na účet obce ,