Navigácia

Obsah

Kontakt:

Obec Mengusovce

059 36 Mengusovce 123

Spoločný obecný úrad Svit

Vybavuje: Ing. Lenka Handzušová

Telefón: 052/787 51 15

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §16

Ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - §58 - fyzické osoby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - §58 stavebného zákona

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - §58 stavebného zákona a §16

Žiadosť o vadanie súhlasu pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska